Stel je basisschool kandidaat voor het traject #iedereenvoorlezen

Met interactief voorlezen je lees- en taalbeleid op school versterken: dat is de focus van het traject #iedereenvoorlezen, dat Iedereen Leest het komende schooljaar aanbiedt aan 20 basisscholen. Met je schoolteam ga je een heel jaar concreet aan de slag met interactief voorlezen. Het traject kadert binnen het Leesoffensief en loopt van september 2023 tot en met juni 2024. Je kan je kandidaat stellen tot en met 31 maart 2023.

© Michiel Devijver en Iedereen Leest

Deze oproep is intussen afgesloten.

Interactief voorlezen is een effectieve didactische aanpak binnen krachtig lees- en taalonderwijs. Door als leerkracht en als schoolteam van bij de start in de kleuterklas en doorheen de lagere school in te zetten op interactief voorlezen, bied je leerlingen tal van rijke kansen om hun lees- en taalvaardigheid en hun leesmotivatie te versterken. Cruciale kansen voor élke leerling, die Iedereen Leest mee wil creëren en ondersteunen.

Hoe pak je interactief voorlezen concreet aan? Hoe wordt interactief voorlezen echt effectief? En hoe realiseer je dit voor alle leerlingen? Hoe kan je als leerkracht en als schoolteam de effecten op woordenschatontwikkeling en verhaalbegrip opvolgen en maximaliseren? Hoe zorg je ervoor dat de kennis en vaardigheden binnen het volledige schoolteam worden gedeeld? Hoe zorg je ervoor dat interactief voorlezen een bouwsteen is in de uitrol van een doorgaande lijn op je school? Met welke schoolpartners kun je samenwerken rond interactief voorlezen?    

Deze vragen vormen de basis van het traject #iedereenvoorlezen dat Iedereen Leest het komende schooljaar (2023-2024) aanbiedt aan twintig basisscholen. Binnen het traject ga je met je schoolteam (met focus op leerkrachten kleuteronderwijs, eerste en tweede leerjaar) en binnen een lerend netwerk met andere schoolteams en bibliotheekmedewerkers concreet aan de slag rond interactief voorlezen. Je krijgt de nodige wetenschappelijk onderbouwde inzichten, leermaterialen en tools aangeboden die je meteen kan toepassen in je dagelijkse klas- en schoolpraktijk.

© Michiel Devijver en Iedereen Leest

Het traject start in september 2023 en loopt tot en met juni 2024. Dit project kadert binnen het Leesoffensief. Scholen kunnen kosteloos deelnemen dankzij financiering door het Departement Onderwijs en Vorming. Iedereen Leest coördineert dit traject en werkt voor de monitoring nauw samen met de onderzoeksgroep ‘Taal, Leren, Innoveren’ van de vakgroep Onderwijskunde (UGent). Met de inzichten en ervaringen uit deze piloot bouwt Iedereen Leest aan een online toolboxVia interactief voorlezen je lees- en taalbeleid op school versterken’, zodat andere basisscholen in Vlaanderen en Brussel nadien zelfstandig aan de slag kunnen. 

Welke doelstellingen staan centraal in #iedereenvoorlezen?

Binnen het traject staan volgende doelstellingen centraal:

 • Leerkrachten in de kleuterschool en de eerste graad van het lager onderwijs competent maken in interactief voorlezen zodat ze de kennis, motivatie en vaardigheden hebben om via voorlezen rijke talige interacties met hun leerlingen tot stand te brengen en op die manier de lees- en taalontwikkeling van de leerlingen te verrijken.
 • Inzetten op krachtig interactief voorlezen doorheen de hele school. Dit heeft niet alleen invloed op de leesmotivatie van alle kinderen maar verrijkt ook hun lees- en taalontwikkeling (o.a. op het vlak van ontluikende geletterdheid, woordenschat, mondelinge taal-en luistervaardigheid, verhaalbegrip, technisch en begrijpend lezen).
 • Een kerngroep installeren die focust op lezen op school en samen met het volledige team zorgt voor de verankering van de didactische aanpak van interactief voorlezen op schoolniveau, ingebed binnen een lees- en taalbeleid met aandacht voor alle componenten van goed leesonderwijs: leesdidactiek, leesomgeving, leesmonitoring en de uitbouw van een leesnetwerk. Dit kadert in een doorgaande leeslijn vanaf de kleuterschool, waaraan elke leerkracht van de jongste kleuters tot het eind van de lagere school een essentiële bijdrage levert.
 • Samenwerking opzetten en verdiepen met een breed leesnetwerk om de leesontwikkeling van alle leerlingen alle kansen te geven. Het gaat hier om het versterken van het partnerschap tussen schoolbibliotheek – ouders en dit vanaf de kleuterschool.

Om deze doelstellingen te realiseren ben je bereid om:

 • als schoolteam het belang van interactief voorlezen doorheen de hele basisschool te onderschrijven;
 • inzichten te verwerven in de bouwstenen van sterk interactief voorlezen als belangrijke aanpak binnen een duurzaam lees- en taalbeleid;
 • actief en transparant te participeren in een leerproces en deel te nemen aan een lerend netwerk;
 • mee te werken aan de monitoring en het documenteren van het traject.
© Michiel Devijver en Iedereen Leest

De 20 deelnemende scholen krijgen gedurende een volledig schooljaar begeleiding om de vermelde doelstellingen te realiseren. De begeleiding bestaat per schooljaar uit:

 • een startdag;
 • toegang tot een online leertraject met verschillende inhoudelijke modules rond effectief interactief voorlezen en de verschillende componenten van krachtig leesonderwijs;
 • minimum drie schoolspecifieke intervisiemomenten;
 • monitoring van de professionaliseringsacties op leerling-, leerkracht- en schoolniveau.

Wie kan deelnemen?

Elke basisschool met een kleuter- en lagere school in Vlaanderen en het Nederlandstalig onderwijs uit het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest kan zich kandidaat stellen.

Instapvoorwaarden

 • De aanvraag om deel te nemen aan het project wordt gedragen door het volledige schoolteam. Je directie ondertekent de aanvraag.
 • Je school stelt een kernteam samen met minstens 4 leerkrachten (minstens één leerkracht uit de 3e kleuterklas, minstens één leerkracht uit het eerste en/of tweede leerjaar, minstens één zorgbegeleider en minstens één directielid) die het project opvolgen op school en aanwezig zijn op de intervisies. Idealiter wordt het kernteam uitgebreid met een lokale bibliotheekmedewerker, een pedagogisch begeleider en een vertegenwoordiger van de oudergroep.
 • Je school stelt tijdens de duurtijd van het traject een vaste contactpersoon/vast aanspreekpunt aan voor Iedereen Leest.
 • Je school is bereid om opdrachten in functie van het traject uit te voeren en mee na te denken over mogelijkheden en kansen in functie van de schoolspecifieke context.
 • Je school onderzoekt samen met Iedereen Leest de mogelijkheden van een duurzame samenwerking met de lokale bibliotheek.
 • Je school versterkt - in samenwerking met de bibliotheek - haar partnerschap met de ouders in functie van goed (voorbereidend) leesonderwijs voor alle leerlingen.
 • Je school verleent haar medewerking aan de monitoring  van het traject.
 • Je school geeft toestemming aan Iedereen Leest om het project te documenteren (verslag, foto's, filmmateriaal) en deze informatie te delen met het bredere werkveld. Voor het maken van foto's en filmopnames vraagt de school toestemming aan de ouders.

Hoe stel ik mijn school kandidaat?

Het directieteam vult het aanmeldformulier in met:

 • een engagementsverklaring;
 • enkele gegevens over de school;
 • de motivatie om deel te nemen.

De school kan zich kandidaat stellen tot en met 31 maart 2023. Eind april krijg je bericht of jouw school al dan niet kan deelnemen. Het belangrijkste criterium voor selectie is de motivatie van de school. Er wordt een mix nagestreefd van scholen die weinig ervaring hebben met de didactiek van interactief voorlezen en scholen die hun praktijk van interactief voorlezen effectiever willen maken. Daarnaast wordt een evenwicht beoogd op het vlak van geografische spreiding (Vlaanderen en Brussel Hoofdstedelijk Gewest) en ligging (stedelijke en landelijke context), scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs, onderwijsaanbieders en Onderwijs kansarmoede-indicator. Via deze heterogeniteit streven we ernaar om voluit in te zetten op expertise- en ervaringsuitwisseling tijdens de lerende netwerken.

Meer informatie

Dit project kadert binnen het Leesoffensief. Het traject wordt gecoördineerd door Iedereen Leest in nauwe samenwerking met de onderzoeksgroep ‘Taal, Leren, Innoveren’ van UGent.

Heb je nog vragen, dan kan je contact opnemen met Margot Ryckebusch.Deel dit artikel:

Contact
Coördinator Iedereen Leest-acties voor Leesoffensief
Mis niets van Iedereen Leest