International Conference Culture & Mental Health

van

donderdag 24 november 2022
tot
vrijdag 25 november 2022

The Dr. Guislain Museum and Iedereen Leest team up to deliver the International Conference Culture & Mental Health on Thursday 24 and Friday 25 November 2022.

© Michiel Devijver en Iedereen Leest

Gezien de internationale context van deze conferentie staat deze aankondiging en het programma in het Engels. Onderaan vind je de praktische informatie in het Nederlands. De voertaal op de conferentie is het Engels.

This conference took place in the past. You can browse through the pictures of the conference or read two reports on the conference:

Conference aim

© Iedereen Leest & Dr. Guislain Museum

The International Conference Culture & Mental Health will take place in Ghent (Belgium) on 24 and 25 November 2022. This conference seeks to promote learning, discussion and debate around cultural interventions aimed at improving the wellbeing of people recovering from mental health difficulties or people in a vulnerable situation.

Studies show the positive effect on wellbeing and health of (both active and passive) art and culture participation – from listening to music and reading a book to visiting a museum or dancing. Cultural participation is not only good for our wellbeing, but can also prevent certain mental and physical complaints. This conference wants to bring together individuals from the public, academia, and third sector, to share experiences, practices and knowledge about the importance and impact of the arts, literature, heritage and creativity on improving mental health, wellbeing and resilience.

Organised in a symbolic venue

© Karin Borghouts & Museum Dr. Guislain

The Dr. Guislain Museum is an obvious choice as a venue for this conference. Housed in the oldest asylum in Belgium, which dates back to 1857, surrounded by a mental health hospital, this museum aims to break down the many prejudices that still define what is ‘mentally ill’ and what is ‘normal’. The Dr. Guislain Museum is, as a museum on psychiatry, a place where past and present meet. The Dr. Guislain Museum is a lieu de mémoire and a  laboratory, a museum ‘in psychiatry’ where experiment is key, where issues on metal wellbeing and illness are questioned and the complexity of the human psyche is revealed through testimonies, documents and records, art and photography. The Dr. Guislain Museum teams up with Iedereen Leest (Everybody Reads) for this international conference. Iedereen Leest wants to inspire people to read (more). Being able to read is of absolute importance for personal development and wellbeing and participation in society. Iedereen Leest highlights the crucial role of reading for pleasure in the literacy discourse.

Culture & Mental Health is hosted by Dr. Guislain Museum and Iedereen Leest in co-operation with University Ghent Ghent Social Work and Social Pedagogy, University College London Arts and Science and Ghent University Library.

Preconference events on 23 November

On 23 November, the Dr. Guislain Museum and Iedereen Leest organise 3 events as preconference.

The last decade there’s with researchers and policy makers a renewed interest in public libraries as an essential public good and as physical places that shape the way people interact. Described by the American sociologist Eric Klinenberg as social infrastructure in his book Palaces for the People. The symposium Libraries and Resilience discusses the value of public libraries as social infrastructure for supporting people with mental health problems. With Rianne van Melik (Radboud University), Debbie Hicks (The Reading Agency) and Tom Vansteenkiste (Recovery Academy Antwerp).

13h – 15h, Belvedère Ghent University Library’s Book Tower

The panel discussion Connected Materials wants to reflect on the challenges connected to socially engaged art projects. Artist and researcher Claire Wellesley-Smith, the curator of the exhibition Connected Materials, will moderate a panel with Bart Marius, artistic director Dr. Guislain Museum and Nadia Babazia, Public engagement Red Star Line Museum.

17h – 18h30, Museum Dr. Guislain

Vernissage of Connected Materials, an exhibition that celebrates multiple ways of collective making and was curated as part of the conference. More info about the exhibition.

19h – 20h, Museum Dr. Guislain

Conference programme

Our conference programme is the result of a call for papers and workshops that was reviewed by a programme committee. We have designed a divers and rich programme that covers a broad spectrum ranging from research projects to case studies. On top of this we’ve scheduled interesting keynote speakers for the plenary sessions.

Registration

The preconference events on 23 November are free, but registration is obligatory.

Conference day 1 OR day 2: €85 (general), €65 (students*)
Full ticket (2 days): €160 (general), €120 (students*)
Conference dinner at the end of day 1 (24 Nov): €40

* Students will have to verify through student number/card.

 

--- NEDERLANDSE VERSIE ---

Dr. Guislain Museum en Iedereen Leest slaan de handen in elkaar en organiseren op donderdag 24 en vrijdag 25 november 2022 de Internationale Conferentie Culture & Mental Health in Gent. 

Doel van de conferentie

De Internationale Conferentie Culture & Mental Health vindt plaats in Gent, België op 24 en 25 November 2022. Deze conferentie is gericht op het vergroten van de kennis en het aanscherpen van het debat  rond culturele activiteiten die het welzijn van mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid verbeteren. 

Studies tonen aan dat zowel actieve als passieve kunst- en cultuurparticipatie een positieve effect hebben op welzijn en gezondheid: denk bijvoorbeeld aan muziek beluisteren, een boek lezen, een museum bezoeken of dansen. Cultuurparticipatie is niet alleen goed voor ons welzijn, maar kan ook bepaalde mentale en lichamelijke klachten voorkomen. Deze conferentie wil mensen uit de publieke, academische, diensten- en vrijwilligerssector samenbrengen. Het is een moment om ervaringen, praktijken en kennis te delen over het belang en de impact van erfgoed, literatuur, kunst en creativiteit op het verbeteren van de geestelijke gezondheid, het welzijn en de veerkracht van mensen en gemeenschappen.

Georganiseerd op een symbolische locatie

Het Museum Dr. Guislain was een voor de hand liggende keuze als locatie voor deze conferentie. Het museum is gehuisvest in het oudste psychiatrische ziekenhuis in België, dat dateert uit 1857, en wil de vele vooroordelen doorbreken die nog steeds definiëren wat 'geestesziek' en 'normaal' is. Het museum wordt omringd door een psychiatrisch ziekenhuis die zich bevindt in de negentiende-eeuwse gordel rond Gent. Het Museum Dr. Guislain is een lieu de mémoire én een laboratorium, een museum ‘in de psychiatrie’ waar in de eerste plaats wordt geëxperimenteerd, bevraagd en getoetst en waar via getuigenissen, archiefstukken, kunst en fotografie de gelaagdheid van de menselijke psyche onthuld wordt. Museum Dr. Guislain slaat voor deze internationale conferentie de handen in elkaar met Iedereen Leest (Everybody Reads). Iedereen Leest wil mensen inspireren om (meer) te lezen. Lezen is van absoluut belang voor de persoonlijke ontwikkeling en welzijn en participatie in de samenleving. Iedereen Leest benadrukt de cruciale rol van leesplezier in het geletterdheidsdiscours.

De conferentie Culture & Mental Health wordt georganiseerd door Museum Dr. Guislain en Iedereen Leest in samenwerking met de Universiteit Gent (Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek), University College London (Arts and Science) en de Univervsiteitsbibliotheek Gent.

Preconferentie op 23 november 2022

Op woensdag 23 november organiseren Dr. Guislain Museum en Iedereen Leest 3 gratis events als preconferentie.

Het laatste decennium is er bij onderzoekers en beleidsmakers een hernieuwde belangstelling voor openbare bibliotheken als een essentieel openbaar goed en als fysieke plaatsen die de manier waarop mensen met elkaar omgaan vormgeven. Beschreven door de Amerikaanse socioloog Eric Klinenberg als sociale infrastructuur in zijn boek Palaces for the People. Het symposium Libraries and Resiliance in de Boekentoren van de Universiteitsbibliotheek Gent bespreekt de waarde van openbare bibliotheken als sociale infrastructuur voor de ondersteuning van mensen met psychische problemen. Met Rianne van Melik (Radboud Universiteit), Debbie Hicks (The Reading Agency) en Tom Vansteenkiste (Herstelacademie Antwerpen).

13u - 15u, Belvedère Boekentoren Universiteitsbibliotheek Gent

De paneldiscussie Connected Materials staat stil ​​bij de uitdagingen van maatschappelijk geëngageerde projecten. Kunstenaar en onderzoekerster Claire Wellesley-Smith, curator van de expo Connected Materials, modereert een panel met Bart Marius, artistiek leider Museum Dr. Guislain en Nadia Babazia, Publiekswerking Red Star Line Museum.

17u - 18u30, Museum Dr. Guislain

Vernissage van Connected Materials, een tentoonstelling die meerdere manieren van collectief maken viert en werd samengesteld als onderdeel van de conferentie. Meer info over de tentoonstelling.

19u – 20u, Museum Dr. Guislain

Programma van de tweedaagse conferentie

Het programma is het resultaat van een call-for-papers en workshops. Een comité stelde divers programma samen dat inspeelt op verschillende aspecten en zowel onderzoeksprojecten bevat als praktijkvoorbeelden. Daarnaast maken verschillende interessante keynotes hun opwachting.

Inschrijvingen

De 3 activiteiten tijdens de preconferentie op 23 november zijn gratis, inschrijven is wel verplicht.

Ticket voor Conference day 1 OF day 2: €85 (studententarief*: €65)
Full ticket (beide dagen: €160 (studententarief*: €120)
Conference dinner (24/11): €40

* Studenten zullen zich moeten identificeren via studentenkaart of studentennummer.

Contact
Medewerker beleid en onderzoek
Mis niets van Iedereen Leest